Welcome to Invasive marine species in Swedish waters/ Invasiva marina arter i svenska vatten

This scratchpads site is for identifying och discussing marine exotic and possible invasive marine species in Skagerrak and Kattegat inside the Swedish economic zone (EEZ) on the Swedish west coast. Description and keys (in Swedish and English) will be provided as the site expands. Species expected to arrive in a near future (reproducing populations within Wadden Sea or German Bight) will be addressed as well.

Den här hemsida finns för att identifiera och diskutera exotiska och möjligen invasiva marina arter i Skagerrak och Kattegat. Beskriving av arter och nycklar (på svenska och engelska) kommer att läggas till allt efter som sidan expanderar. Arter som men hög sannolikhet kan komma att påträffas i svenska vatten (tex. då arten finns längs danska västkusten) kommer också att tas upp här.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith